Regulamentul Oficial al Campaniei ”Învârte roata” 

1.ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

1.1. Organizatorul campaniei ”Învârte roata” (in continuare numita “Campania”) este REBECCA GIOIELLI SRL (în cele ce urmează “Organizatorul”), cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea BUZIAȘULUI, Nr. 122B, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/3230/2017 și avand Codul Unic de înregistrare: RO38019957.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, avand obligația de a informa publicul în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin Regulamentul de campanie. 

2. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI 

2.1. Această campanie se desfășoară online, pe site-ul: https://bijuteriarebecca.com/ 

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

3.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, de orice varsta, cu domiciliul/reședința în România, care acceptă termeni și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”). Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajații Organizatorului, persoanele care își desfășoară activitatea în Magazinul Bijuteria Rebecca și nici membrii familiilor tuturor acestora: soții/soțiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

3.2. Prin participarea la Concurs, Participanții confirma cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicand obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

4. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

4.1. Concursul  se va desfășura pe site-ul web oficial Bijuteria Rebecca (https://bijuteriarebecca.com/) , aparținând societății REBECCA GIOIELLI SRL. 

4.2. Oferta nu poate fi combinata cu alte promoții sau reduceri. 

4.3. Produsele din campania promoțională sunt nerambursabile.

5 .CONDIȚII DE VALIDARE

5.1. Pentru ca un Participant sa beneficieze de campanie, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

5.1.1. Să îndeplinească condițiile de la Secțiunea 3 a prezentului Regulament;

5.1.2. Intrați în Campanie de pe site-ul Bijuteriei Rebecca procedând după cum urmează:

 • Accesați site-ul web https://bijuteriarebecca.com/ 
 • Introduceți adresa personală de e-mail 
 • Învârtiți roata 
 • În cazul premiilor de tip voucher discount/ voucher cadou, acestea vă vor fi trimise pe adresa de e-mail furnizată și vor putea fi aplicate conform condițiilor prezentate mai departe în acest Regulament. 
 • În cazul premiilor instant, produsul va fi automat adăugat în coșul de cumpărături, urmând ca dvs. să finalizați comanda, iar ulterior un reprezentant al Bijuteriei Rebecca va lua legătura cu dvs. 

6. LISTA CU PREMII 

6.1. PREMII INSTANT: 

 • Cercei din argint 
 • Inel din argint 
 • Brățară șnur cu pandantiv din argint 

6.2. PREMII DE TIP CUPON/ VOUCHER (valabile 5 ZILE din momentul câștigării acestora)  

 • Cupon discount 5% la noua colecție de bijuterii din argint, pe lângă discount-ul deja existent 
 • Cupon discount 100 RON (reducerea se adaugă la achiziția de minim 600 de lei) 
 • Cupon discount 50 RON (reducerea se adaugă la achiziția de minim 400 de lei)
 • Voucher CADOU de 1000 RON (condiționat de achiziția de minim 4.500 lei) 

7. CONTRAVALOAREA ÎN BANI

În cadrul Campaniei nu este posibilă înlocuirea nici unuia dintre produse cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii, incluzând dar fără a se limita la schimbul produselor sau combinarea acestei Campanii cu alte Campanii în curs de desfășurare sau oferirea de discounturi, cu excepția reparării și respectiv schimbării produselor în caz de neconformitate, potrivit prevederilor legale aplicabile.

8. ERORI. COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

8.1. Reclamațiile referitoare la produsele care fac obiectul campaniei, ulterioare momentului semnarii protocolului de predare-primire a produselor care fac obiectul campaniei, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

8.2. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative, nerespectari a conditiilor de participare care ar putea afecta imagine sau costurile acestei Campanii, măsuri cuprinzând inclusiv eliminarea participantului în cauză din Campanie, urmând a fi informat cu privire la această decizie.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. În conformitate cu legislația în vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, participantii la prezenta Campanie sunt informați cu privire la aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul prezentului Regulament.

9.2. Operatorul de date este REBECCA GIOIELLI SRL , cunoscută sub denumirea comercială de BIJUTERIA REBECCA, denumit in continuare, pentru scopul prezentei secțiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”. 

9.3. Datele cu caracter personal sunt obtinute in mod direct de la participant în cadrul relației pe care o are cu Operatorul în legătură cu participarea la Campanie, acestea find Nume, Prenume, Adresă, Telefon și Adresă de Email. 

9.4. Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile urmatoare:

9.4.1. Derularea Campaniei, precum și participarea persoanelor vizate la aceasta, inmanare a beneficilor rezultand din participare;

9.4.2. Verificarea respectării prevederilor prezentului Regulament;

9.4.3. Îndeplinirea obligatiilor legale care revin Operatorului;

9.5. Prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate este întemeiată pe executarea unor obligații contractuale. Regulamentul reprezinta contractul incheiat intre Operator si persoanele vizate participate la prezenta Campanie ale căror prevederi sunt acceptate în mod tacit prin participarea la prezenta Campanie. În vederea executarii acestor obligații contractuale, Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile menționate mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la punctul 9.3. reprezintă o obligatie necesara pentru incheierea si executarea contractului cu Operatorul. În cazul în care nu veți furniza datele pentru scopurile mai sus menționate, participarea dumneavoastră la prezenta Campanie nu va fi posibilă.

9.6. Datele cu caracter personal pot fi puse în condițiile legii, la dispoziția autorităților fiscale, în scopul îndeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor sau transmise către autoritati publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de controale asupra activității si activelor Organizatorului, care solicita furnizarea acestor informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, astfel cum pot fi puse la dispoziția instanțelor de judecată, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Organizatorului sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferata total sau partial, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unui astfel de transfer.

9.7. Datele personale vor fi păstrate pe durata derulării Campaniei precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

9.8. Organizatorul va informeaza prin prezentul Regulament ca evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

9.9. În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos;

b) Dreptul dea solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (i) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persona vizatãisi retrage consimțământul și nu exista alt temei legal, (jii) persoana vizatà îsi exercità dreptul de as e opune, iar operatorul nu are motive legitime care sã prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația româna sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii al societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), cand se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile n care: (i) considerați ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sã permita operatorului s verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, însã dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ati opus prelucrárii, pentru intervalul de timp în care sã verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleazã asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrärii efectuate până în momentul respectiv;

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particularã în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, in orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a và primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formã structuratã, utilizatã în mod curent și care poate fi citità automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere în fata Autoritatii de Protectie a Datelor (ANSPDCP și dreptul de a vã adresa instanțelor de judecatã competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vá încurajăm să adresați o solicitare în scris, datatà și semnatà sau în format electronic la contact@bijuteriarebecca.com. Operatorul are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci cand are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

10. TAXE ȘI IMPOZITE

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, dacă invocă forța majoră este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteía in termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

11.3. În cazul în care organizarea concursului este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul își rezerva dreptul de a decide, dupa caz, încheierea sau prelungirea concursului. 

12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

13.1. Prin participarea la acest Concurs, Participanții sunt de acord sa respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

13.2. Regulamentu Campaniei va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul magazinului organizatorului, a se vedea art. 3.1, sau poate fl obtinut prin transmitere unei solicitari la adresa de email contact@bijuteriarebecca.com. 

13.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale incidente, inclusiv OUG 99/2000, republicata, cu modificările și completarile ulterioare.