Regulamentul Oficial al Concursului ”Giveaway”

 

1.ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

1.1. Organizatorul concursului GIVEAWAY (in continuare numita "Concursul") este REBECCA GIOIELLI SRL (în cele ce urmează "Organizatorul"), cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea BUZIAȘULUI, Nr. 122B, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J35/3230/2017 și avand Codul Unic de înregistrare: RO38019957.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, avand obligația de a informa publicul în mod oficial, în aceeași maniera în care a fost făcută și informarea inițială, prin Regulamentul de concurs.

 1. TEMEIUL LEGAL

Concursul ”Giveaway” este organizat în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicata, cu modificările și completarile ulterioare.

 1. ARIA ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

3.1 Concursul este organizat și se desfășoară pe platforma online de social media Instagram, în perioada 04.12.2023- 22.12.2023. 

3.3 Produsul participant este un colier din aur galben de 14 kt ce nu se afla într-o alta promotie. 

3.4 Prezentul concurs poate fi prelungit fata de termenul prevăzut mai sus ca urmare a deciziei Organizatorului, modificand prezentul Regulament și aducandu-| la cunoștința publicului prin intermediul social media. 

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

4.1. Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, de orice varsta, cu domiciliul/reședința în România, care acceptă termeni și condițiile prezentului Regulament (denunite in continuare „Participanti"). Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajații Organizatorului, persoanele care își desfășoară activitatea în Magazinul Bijuteria Rebecca si nici membrii familiilor tuturor acestora: soții/soțiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.

4.2. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicand obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

5.1. Concursul  se va desfășura pe pagina oficială de Instagram Bijuteria Rebecca, apartinand societatii REBECCA GIOIELLI SRL. Concursul se aplica in perioada aferenta desfășurării. 

5.2. Oferta nu poate fi combinata cu alte promoții sau reduceri. 

5.3. Produsul din campania promotionala este nerambursabil.

6 .CONDIȚII DE VALIDARE

6.1. Pentru ca un Participant sa beneficieze de concurs, trebuie sa îndeplinească concomitent următoarele condiții:

6.1.1. Să îndeplinească condițiile de la Secțiunea 4 a prezentului Regulament;

6.1.2. Intrați în Concurs de pe contul de Instagram al Bijuteriei Rebecca procedând după cum urmează:

 • Urmăriți @bijuteriarebecca pe Instagram;
 • Etichetați 2 persoane pentru a participa;
 • Share la postare pe story  
 1. CONTRAVALOAREA ÎN BANI

În cadrul Concursului nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre produse cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii, incluzând dar fără a se limita la schimbul produselor sau combinarea acestui Concurs cu alte Campanii în curs de desfășurare sau oferirea de discounturi, cu excepția reparării și respectiv schimbării produselor în caz de neconformitate, potrivit prevederilor legale aplicabile.

 1. ERORI. COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

8.1. Reclamațiile referitoare la produsul care face obiectul campaniei, ulterioare momentului semnarii protocolului de predare-primire a produsului care face obiectul campaniei, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.

8.2. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative, nerespectari a conditiilor de participare care ar putea afecta imagine sau costurile acestui Concurs, măsuri cuprinzând inclusiv eliminarea participantului în cauză din Concurs, urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. În conformitate cu legislația în vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, participantii la prezentul Concurs sunt informați cu privire la aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul prezentului Regulament.

9.2. Operatorul de date este REBECCA GIOIELLI SRL , cunoscută sub denumirea comercială de BIJUTERIA REBECCA, denumit in continuare, pentru scopul prezentei secțiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul". 

9.3. Datele cu caracter personal sunt obtinute in mod direct de la participant în cadrul relației pe care o are cu Operatorul în legătură cu participarea la Concurs, acestea find Nume, Prenume, Adresă, Telefon și Adresa de Email. 

9.4. Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile urmatoare:

9.4.1. Derularea Concursului, precum și participarea persoanelor vizate la aceasta, inmanare a beneficilor rezultand din participare;

9.4.2. Verificarea respectării prevederilor prezentului Regulament;

9.4.3. Îndeplinirea obligatiilor legale care revin Operatorului;

9.5. Prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate este întemeiată pe executarea unor obligații contractuale. Regulamentul reprezinta contractul incheiat intre Operator si persoanele vizate participate la prezentul Concursului, ale caror prevederi sunt acceptate in mod tacit prin participarea la prezentul Concurs. În vederea executarii acestor obligații contractuale, Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile menționate mai sus. Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la punctul 9.3. reprezintă o obligatie necesara pentru incheierea si executarea contractului cu Operatorul. În cazul în care nu veți furniza datele pentru scopurile mai sus menționate, participarea dumneavoastră la prezentul Concurs nu va fi posibilă.

9.6. Datele cu caracter personal pot fi puse in condițiile legii, la dispoziția autorităților fiscale, in scopul îndeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor sau transmise către autoritati publice, auditori sau instituții cu competent în realizarea de controale asupra activității si activelor Organizatorului, care solicita furnizarea acestor informații, în virtutea obligatiilor legale ale acesteia, astfel cum pot fi puse la dispoziția instanțelor de judecată, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Organizatorului sau ale altor entități sau persoane, sau unor terti achizitori, in masura în care activitatea societății ar fi transferata total sau partial, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unui astfel de transfer.

9.7. Datele personale vor fi păstrate pe durata derulării Concursului precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum si de scopul prelucrării.

9.8. Organizatorul va informeaza prin prezentul Regulament ca evaluează si actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

9.9. În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos;
 2. b) Dreptul dea solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea 10 de mai jos, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (i) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persona vizatãisi retrage consimțământul și nu exista alt temei legal, (jii) persoana vizatà îsi exercità dreptul de as e opune, iar operatorul nu are motive legitime care sã prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația româna sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii al societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), cand se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile n care: (i) considerați ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sã permita operatorului s verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegalà, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, însã dumneavoastrà aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apára un drept in instantã; sau (iv) v-ati opus prelucrárii, pentru intervalul de timp în care sã verificăm dacà temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleazã asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. d) Dreptul de a vá retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrärii efectuate pânã in momentul respectiv;
 5. e) Dreptul de a và opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particularã în care vã aflați, atunci când prelucrarea se întemeiazã pe interes legitim, precum si de a và opune, in orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizatã, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizatã sau o afecteazã pe aceasta in mod similar într-o manierã semnificativă;
 7. g) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a và primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formã structuratã, utilizatã în mod curent si care poate fi citità automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeazã pe consimtamantul dumneavoastrà sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
 8. h) Dreptul de a depune plângere în fata Autoritatii de Protectie a Datelor (ANSPDCP și dreptul de a vã adresa instanțelor de judecatã competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vá încurajăm sã adresați o solicitare în scris, datatà și semnatà sau în format electronic la contact@bijuteriarebecca.com. Operatorul are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci cand are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

 1. TAXE ȘI IMPOZITE

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, dacă invocă forța majoră este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteía in termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

11.3. În cazul în care organizarea concursului este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul își rezerva dreptul de a decide, dupa caz, încheierea sau prelungirea concursului. 

 1. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti române competente.

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

13.1. Prin participarea la acest Concurs, Participanții sunt de acord sa respecte și sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

13.2. Regulamentu Concursului ”Giveaway” va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul magazinului organizatorului, a se vedea art. 3.1, sau poate fl obtinut prin transmitere unei solicitari la adresa de email contact@bijuteriarebecca.com

13.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale incidente, inclusiv OUG 99/2000, republicata, cu modificările și completarile ulterioare.